Thứ Ba, tháng 6 04, 2024

June 1st, 2024 - Tham anh Tran Duc Lich - Belgium


Dinh - Lich - Man - Duoc
EU Headquarters, Brussels Belgium


Man - Lich - Duoc - Dinh
Zeebrugge Seaport, Belgium


 

Thứ Bảy, tháng 5 18, 2024

Nong Lam Suc Lien Khoa 2024 o California - Khoa 15


 Tuong, A. Huong. Hang,  Duoc, Ung Man, Tuong, Dung va Thuy (vo Dung                                        

Thứ Bảy, tháng 3 16, 2024


Hop Mat VN 2024
Dung, Thanh Ha, Thủy Hoa, Ly Loan, Yen, Thuy, Thuy, Ngon, Lieu, Bích Liên, Hang

Thứ Bảy, tháng 8 19, 2023

Thứ Sáu, tháng 8 04, 2023

South Korea & Japan Trip -   Spring  2019


                                                          Dinh, Duoc, Ngoc Nga


South Korea  👉 https://youtu.be/uX5qKgYGSYAJapan 👉 https://youtu.be/JZIykdwiclI

Chủ Nhật, tháng 11 10, 2019

Hop Mat o Texas - 10/16/2019


Thanh (ban Duoc) -Loc-Huong-Thong
Dinh- Dao (ban Duoc)- Duoc- Lanh


                        Duoc - Dinh 1974 o Thu Duc- Vietnam  // 2019 o Frederickburg- Texas


Caribbean Cruise 👉  https://youtu.be/xDpZJBrS-yQ