Chủ Nhật, tháng 9 24, 2006
Nga va Duoc o Disney Town 12/16/06 T. Loc, Huong va Dinh o La Conner, WA, USA ngay 9/22/06

Không Thái Bao, Ngô Duc Long, Duong thê Thanh, Trinh Quôc Tuân, Nguyên vãn Lê, Lê vãn Thu, Trân Trong Minh, Le Tuan Kiet, Nguyen Thanh Dinh, Tran Thi Hang, Vu T. Hoang Van, Doan thi Anh, Nguyen Quoc Dũng (khoa 14)
Phia truoc: Gs Dang Dac Thieu, Cô Que, Co^ Phuong, Gs Trân Thong Toan